come join us


our dojos


Bushido Judo School has two Dojo Locations
Click Here for Class Schedule

(336) 270-0538

Burlington NC (Main Dojo)

Durham NC (@ Living Waters Church)